2.0

Informació addicional (general)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Responsable
del tractament

Identificació i contacte del responsable de tractament. 

INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA 

-IdIBGi-
C/ DR. CASTANY, S/N EDIFICI M2 –PARC  HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ – 17190

SALT (GIRONA)

G178432592
872 987 087

Contacte del DPD

transparencia@idibgi.org

Finalitats del tractament

Descripció del tractament

Les finalitats que resten identificades al Registre d’activitats de tractament i a les clàusules de consentiment a peu de cada formulari, essent específiques per la finalitat que es detalla en la recollida. 

Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió

No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal, interès contractual o per l’execució d’un conveni.

Finalitat de la cessió

No es preveu cap cessió, excepte per previsió legal.

Legitimació de la cessió

De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, interès legítim, interès contractual  i del consentiment de l’interessat o del seu representant legal.

Moviments internacionals de dades

Si es produeixen.

Transferències internacionals de dades

No es produeixen.

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Drets de les persones interessades

Quins drets te?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret per motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a transparencia@idibgi.org.  Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l’APDCAT: http://www.apdcat.cat/
Possibilitat de reclamar davant de la APDCAT 

Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C/ Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A – 08008 Barcelona.

2.1

Informació addicional (vídeo vigilància)

RGPDUE 2016/679  (Informació addicional vídeo vigilància)

Responsable
del tractament

Identificació i contacte del responsable de tractament. 

INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA 

-IdIBGi-
C/ DR. CASTANY, S/N EDIFICI M2 –PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ – 17190

SALT (GIRONA)

G178432592
872 987 087

Contacte del DPD

transparencia@idibgi.org

Finalitats del tractament

Finalitat  del tractament

La gestió de les dades de caràcter personal recavades amb la finalitat de vigilància de les instal·lacions.

Legitimació del tractament

L’ interès legítim consistent en la necessitat del Responsable de tractament de garantir la seguretat a les instal·lacions.

Termini de conservació

Les dades seran conservades durant un mes, tret que es produeixi una incidència de seguretat que podran ser conservades durant el temps de prescripció de les accions legals.

Destinataris

Destinatari de la cessió

Els Cossos i forces de Seguretat de l’Estat, Jutjats i Tribunals en compliment de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la Seguretat Ciutadana

Encarregats de tractament

Empreses de vigilància de les instal·lacions.

Drets de les persones interessades

On exercir els drets 

C/ DR. CASTANY, S/N EDIFICI M2 –PARC  HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ – 17190

SALT (GIRONA)

E-mail: fundacio@idibgi.org

Dades de contacte del DPO: transparencia@idibgi.org

Possibilitat de reclamar davant de la APDCAT

Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C/ Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A – 08008 Barcelona.

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com